یاد خدا چگونه ؟ - روایت

 
گوگل
 
مسلم است منظور از ذکر خدا تنها یادآوری به زبان نیست، که زبان ترجمان قلب است، هدف این است با تمام قلب و جان به ذات پاک خدا توجه داشته باشید، همان توجهی که انسان را از گناه باز می دارد و به اطاعت فرمان او دعوت می کند.
 
 
...............................
 
 
روایتی هست که در کتب فارسی مثل منتهی الامال هم نقل کرده اند که روزی متوکل حضرت جواد علیه السلام را احضار کرده بود و گویا ایشان سوار قاطر بودند و می رفتند به دربار متوکل. جمعیت در بیرون در خیلی زیاد بود و غوغایی بود. وقتی که حضرت از دور پیدا شدند به موجب آن احترام و مهابتی که برای حضرت بود مردم کوچه دادند و حضرت آمدند و رد می شدند. راوی می گوید آن شخصی که نقل کرده گفت من نگاه کردم دیدم او خیلی با وقار و همین طور سرش را پایین انداخته (و می آید). برای دیگران باید با زور شلاق راه باز کنند ولی برای او مردم به احترام راه را باز می کنند. با خودم گفتم که این شیعه همین را می گویند امام است و دارای چنین مقاماتی است؟ چه فرق می کند، این هم بشری است مانند ما، فرقش با ما چیست؟ گفت تا این را با خود گفتم یک وقت رویش را برگرداند به طرف من و گفت: «فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر»؛ پس گفتند آیا ما از بشری مثل خود پیروی کنیم در این صورت ما در گمراهی و بدبختی خواهیم بود.
بعد به دنبال آن یک خاطره دیگر در ذهنم پیدا شد. تا این خاطره دیگر پیدا شد فورا فرمود: «ءالقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر»؛ آیا ذکر الهی از میان همه ما بر او فرود آمده، بلکه او یک دروغگوی طمعکار است. فهمیدم نه، امام یعنی همین (منتهی الآمال، ج2، ص333).
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید