آثار ذکر در سازندگی روحی

آثار ذکر در سازندگی روحی انسان بسیار زیاد است و مهم

اما صرفا ذکر زبانی مورد نظر نیست ذکر قلبی مهمتر است

اگرچه می تواند شروع کار با ذکر زبانی باشد و مستمر هم ادامه یابد اما :

اگر به ذکر قلب یاد خدا نینجامد بطور قطع کامل نیست و آنچه اصل است

این است که قلب ما مادام در حال ذکر و یاد خدائند متعال باشد

/ 1 نظر / 17 بازدید