پندهای شیرین

  پندهای شیرین♥ خلاصه کتاب ابواب الجنان♥

((نمرود)) ملعون براى حفظ همین مقام ، کمر عداوت بست که ابراهیم خلیل - على نبینا و (علیه السلام ) - را به آتش خود بسوزاند و ((فرعون )) لعین سال ها در کمین حضرت موسى (علیه السلام ) بود و ((شداد)) بد نهاد و ((دقیانوس )) و امثال ایشان در طغیان و عناد مطلبى غیر از نگهدارى سلطنت و دولت دنیا نداشتند و جز براى دنیا بذر جور و ستم در کشتزار جهان نکاشتند و خلفاى ثلاثه جز براى ریاست ، عهد ((غدیر)) را نشکستند و از مخالفت با حضرت على (علیه السلام ) جز ریاست منظورى نداشتند و ((معاویه )) جز براى حکومت ، علم عداوت با امام حسن مجتبى (علیه السلام ) نیفراشته و ((یزید)) پلید را از قتل امام حسین (علیه السلام ) غرضى جز حفظ مالک و ریاست نبود و امثال اینها که با اولادهاى اشرف ناس کرده اند و غیر آنها مقصدى جز ریاست نبوده است .

موعظه دوم : مذمت حب جاه و ریاست
بر هر انسانى که اندکى تاءمل و تدبر نماید، این جهت معلوم مى گردد که ((حب جاه )) و ((ریاست )) اثر مورث بسى مفاسد عظیمه و منتج بسیارى از خسارتهاى دنیویه و اخرویه است ، از زمان حضرت آدم (علیه السلام ) تا حال که پادشاهان و حکام و فرمانروایان هر دیار با انبیا و رسولان و اوصیان مخالفت و عداوتهایى داشته اند، علتى جز ((حب جاه )) و سلطنت و باعثى جز خوف از بین رفتن ((ریاست )) از آنها نبوده است .


/ 0 نظر / 10 بازدید