قرآن کریم

 

کلمه مورد نظر: ذکر >>  تعداد تکرار: 278


خلاصه نتایج:

آلذکرین 2 بار
اذکر 7 بار
اذکرکم 1 بار
اذکرنی 1 بار
اذکره 1 بار
اذکروا 10 بار
التذکره 1 بار
الذکر 19 بار
الذکران 1 بار
الذکری 6 بار
بالذکر 1 بار
بذکر 3 بار
بذکرهم 1 بار
تتذکرون 3 بار
تذکر 2 بار
تذکره 7 بار
تذکروا 2 بار
تذکرون 17 بار
ذکر 40 بار
ذکرا 11 بار
ذکرانا 1 بار
ذکراها 1 بار
ذکراهم 1 بار
ذکرت 1 بار
ذکرتم 1 بار
ذکرک 1 بار
ذکرکم 1 بار
ذکرنا 2 بار
ذکره 2 بار
ذکرهم 1 بار
ذکروا 8 بار
ذکری 12 بار
ستذکرونهن 1 بار
سیذکر 1 بار
فاذکروا 7 بار
فاذکرونی 1 بار
فتذکر 1 بار
فذکر 4 بار
فستذکرون 1 بار
فللذکر 1 بار
کذکرکم 1 بار
لتذکره 1 بار
لذکر 3 بار
لذکری 3 بار
للذکر 5 بار
لیذکروا 3 بار
مذکر 1 بار
نذکرک 1 بار
واذکر 9 بار
واذکرن 1 بار
واذکروا 12 بار
واذکروه 1 بار
والذکر 1 بار
وذکر 4 بار
وذکرهم 1 بار
وذکروا 1 بار
وذکری 6 بار
ولیتذکر 1 بار
ولیذکر 1 بار
ویذکر 1 بار
ویذکروا 1 بار
یتذکر 7 بار
یتذکرون 7 بار
یذکر 9 بار
یذکرهم 1 بار
یذکرون 11 بارآیاتی که لغت مورد نظر در آنها تکرار شده است:

آلذکرین
6:143 6:144

اذکر
5:110 18:24 19:16 19:41 19:51 19:54 19:56

اذکرکم
2:152

اذکرنی
12:42

اذکره
18:63

اذکروا
2:40 2:47 2:122 5:11 5:20 8:45 14:6 33:9 33:41 35:3

التذکره
74:49

الذکر
3:36 15:6 15:9 16:43 16:44 21:7 21:105 25:18 25:29 36:11 38:1 38:8 43:5 53:21 53:45 54:25 68:51 75:39 92:3

الذکران
26:165

الذکری
6:68 44:13 51:55 80:4 87:9 89:23

بالذکر
41:41

بذکر
13:28 13:28 21:36

بذکرهم
23:71

تتذکرون
6:80 32:4 40:58

تذکر
12:85 35:37

تذکره
20:3 56:73 69:12 73:19 74:54 76:29 80:11

تذکروا
7:201 43:13

تذکرون
6:152 7:3 7:57 10:3 11:24 11:30 16:17 16:90 23:85 24:1 24:27 27:62 37:155 45:23 51:49 56:62 69:42

ذکر
3:195 4:124 5:91 6:118 6:119 7:63 7:69 8:2 12:42 12:104 16:97 18:57 19:2 21:2 21:24 21:24 21:42 21:50 22:35 24:37 26:5 32:22 36:69 38:32 38:49 38:87 39:22 39:23 39:45 39:45 40:40 43:36 49:13 58:19 62:9 63:9 68:52 72:17 81:27 87:15

ذکرا
2:200 18:70 18:83 20:99 20:113 21:48 33:41 37:3 37:168 65:10 77:5

ذکرانا
42:50

ذکراها
79:43

ذکراهم
47:18

ذکرت
17:46

ذکرتم
36:19

ذکرک
94:4

ذکرکم
21:10

ذکرنا
18:28 53:29

ذکره
74:55 80:12

ذکرهم
23:71

ذکروا
3:135 5:13 5:14 6:44 7:165 25:73 32:15 37:13

ذکری
6:69 6:90 11:114 18:101 20:42 20:124 21:84 23:110 26:209 38:8 38:46 74:31

ستذکرونهن
2:235

سیذکر
87:10

فاذکروا
2:198 2:200 2:239 4:103 7:69 7:74 22:36

فاذکرونی
2:152

فتذکر
2:282

فذکر
50:45 52:29 87:9 88:21

فستذکرون
40:44

فللذکر
4:176

کذکرکم
2:200

لتذکره
69:48

لذکر
29:45 43:44 57:16

لذکری
20:14 39:21 50:37

للذکر
4:11 54:17 54:22 54:32 54:40

لیذکروا
17:41 22:34 25:50

مذکر
88:21

نذکرک
20:34

واذکر
3:41 7:205 38:17 38:41 38:45 38:48 46:21 73:8 76:25

واذکرن
33:34

واذکروا
2:63 2:203 2:231 3:103 5:4 5:7 7:69 7:74 7:86 7:171 8:26 62:10

واذکروه
2:198

والذکر
3:58

وذکر
6:70 33:21 47:20 51:55

وذکرهم
14:5

وذکروا
26:227

وذکری
7:2 11:120 29:51 38:43 40:54 50:8

ولیتذکر
38:29

ولیذکر
14:52

ویذکر
24:36

ویذکروا
22:28

یتذکر
13:19 20:44 35:37 39:9 40:13 79:35 89:23

یتذکرون
2:221 14:25 28:43 28:46 28:51 39:27 44:58

یذکر
2:114 2:269 3:7 6:121 19:67 21:36 22:40 25:62 80:4

یذکرهم
21:60

یذکرون
3:191 4:142 6:126 6:138 7:26 7:130 8:57 9:126 16:13 37:13 74:56

http://www.parsquran.com/data/word.php?user=far&quantity=%D8%B0%DA%A9%D8%B1

 

 

 


نوشته شده در شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳٩٠ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin